Trò Chơi Chim Về Tổ

 - 

Bạn đã xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại đây (41.08 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Trò chơi chim về tổ

(1)Thứ tía ngày 27 tháng 10 năm 2004 . Giáo án số : 15 lớp :3C Teân baøi daïy :TROØ CHÔI CHIM VEÀ TOÅ . I- Muïc tieâu : - Ôn hễ tác chuyển hướng bắt buộc trái .. - yêu cầu tiến hành động tác ở tầm mức độ tương đối đúng chuẩn . - Hoïc tro “ø chôi chim veà toå “ .. - yêu thương cầu bước đầu biết cách chơi đúng luật . II- Chuaån bò( saân baõi ,dung cuï) .: - Dọn lau chùi và vệ sinh sân kho bãi ,đảm bảo bình an khi tập luyện .. - Gv :1 còi .kẻ mặt đường vạch chuẩn bị xuất phát,vẽ ô đến trò nghịch . III- Tieán trình giaûng daïy : Noäi dung vaø phöônh phaùp GD Ñònh lượng I- Phần mở màn :. Trăng tròn %. Phương án tổ chức. -- 4 haøng doïc. - Cán sự tập phù hợp lớp .. Gv. - Hs chaøo gv :”chuùc coâ giaùo khoeû”. * * * * * *. - Gv chaøo hs :”coâ chuùc caùc em khoeû “ . - Gv nhấn lớp .. - Chaïy chaäm moät haøng doïc bao phủ saân . - Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp .. 1 laàn. * * * * * *. 1 laàn 2 laàn. - Trò chơi :”kéo cưa lừa xe” .. - Kieåm tra baøi cuõ : + Hoå di chuyeån traùi, phaûi . + 1hs nhaän xeùt gv nhaän xeùt vaø ghi ñieåm . * Gv nha65n xeùt tầm thường . II- Phaàn cô baûn : 1. Ôn dịch rời hướng đề nghị trái :. 1 laàn. 4 laàn. - phân tách tổ triển khai .. - tập trung cả lớp ôn .. 4 laàn. - Laàn 1 :gv ñieàu khieån .. - Lần 2 : cán sự điều khiển .. - Laàn 3 :thi ñua 4 toå . 2. Hoïc troø chôi “chim veà toå “. Sẵn sàng :chia hs trong lớp thành từng đội ,mỗi. Lop3.net. -1 haøng doïc * * * * * *. Gv. * * * * * *. * * * * * *. (2) nhóm 3 em ,em đứng giữa vào vai chim ,2 em còn lai đứng đối lập cầm tay nhau sinh sản thành” tổ chim “.Các tổ chim xếp thành vòng tròn với giữa vòng tròn kẻ 1 ô vuông tất cả cạnh là 1m.Chọn khoảng chừng càch-3 đứng vào ô nhập vai “chim “ . Cách chơi : khi bao gồm lẹnh “bắt đầu!” ,những em đứng laøm” toå chim “(khoâng naém tay nhau ) mang lại taát caû “chim” vào tổ bắt buộc bay ra đi tìm tổ mới ,kể cả những em đứng trong ô vuông .Mỗi tổ chim chỉ được phép nhận 1 com “chim” .Những con chim không sở hữu và nhận được tổ mới nên vào hình vuông vắn giữa voøng . Sau 3 laàn chôi chim naøo lieân tieáp 2 laàn không sở hữu và nhận được “tổ “ thì “chim”đósẽ bị phân phát .. * * *. - Đứng tại vị trí ,vỗ tay ,hát . 2.cuûng coá. * *. *. *. -- 4 haøng doïc 10% 1 laàn 1 laàn. - Gv &hs cuøng choát baøi. 3.Daën doø: - OÂn baøi 15. - Chuaån trườn baøi 16 4. Nhaän xeùt:. Gv * * * * * *. * * * * * *. * * * * * *. -- Vào lớp 1 sản phẩm dọc : Gv * * * * * *. - Tuyeân döông *. * *. * *. - Hổ nghịch thử .. - Cả lớp nghịch thật . III- Phaàn keát thuùc : 1.Hoài tænh:. *. - kể nhở. - Gv hoâ “giaûi taùn “ - Hs hoâ to “khoeû”. Lop3.net. * * * * * *. (3)


*
Giáo án môn thể dục thể thao lớp 3:Tên bài dạy : HOÀN THIỆN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA – HỌC TUNG VÀ BẮT BÓNG potx 4 871 0
*
Giáo án môn thể thao lớp 3:Tên bài bác dạy : ÔN NHẢY DÂY KIỂU CHỤM 2 CHÂN TRÒ CHƠI : HOÀNG ANH – HOÀNG YẾN pps 4 939 0
*
Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài bác dạy : ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN chung doc 4 794 0


Xem thêm: Cấu Trúc What Kind Of, Type Of, Sort Of Là Gì ? Phân Biệt Với Kind Of, Type Of

*
Giáo án môn thể thao lớp 3:Tên bài bác dạy : ÔN BÀI THỂ DỤC VÀ PHÁT TRIỂN thông thường potx 4 645 0
*
Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ – TRÒ CHƠI “AI KÉO KHOẺ” potx 4 682 1
*
Giáo án môn thể thao lớp 3:Tên bài dạy : ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ – TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH” doc 4 725 0
*
Giáo án môn thể dục thể thao lớp 3:Tên bài xích dạy : ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA – TRÒ CHƠI “NẢY Ô TIẾP SỨC” pps 4 617 0


Xem thêm: Cách Lên Đồ, Tăng Bảng Bổ Trợ Hecarim Đi Rừng, Bảng Ngọc Hecarim Rừng

*
Giáo án môn thể thao lớp 3:Tên bài xích dạy : ÔN BÀI THỂ DỤC- TRÒ CHƠI NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH. Potx 4 763 1