Trò Chơi Chim Về Tổ

 - 

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (41.08 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Trò chơi chim về tổ

(1)Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2004 . Giáo án số : 15 lớp :3C Teân baøi daïy :TROØ CHÔI CHIM VEÀ TOÅ . I- Muïc tieâu : - Ôn động tác chuyển hướng phải trái .. - Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác . - Hoïc tro “ø chôi chim veà toå “ .. - Yêu cầu bước đầu biết cách chơi đúng luật . II- Chuaån bò( saân baõi ,dung cuï) .: - Dọn vệ sinh sân bãi ,đảm bảo an toàn khi tập luyện .. - Gv :1 còi .kẻ đường vạch chuẩn bị xuất phát,vẽ ô cho trò chơi . III- Tieán trình giaûng daïy : Noäi dung vaø phöônh phaùp GD Ñònh lượng I- Phần mở đầu :. 20 %. Biện pháp tổ chức. -- 4 haøng doïc. - Cán sự tập hợp lớp .. Gv. - Hs chaøo gv :”chuùc coâ giaùo khoeû”. * * * * * *. - Gv chaøo hs :”coâ chuùc caùc em khoeû “ . - Gv nhận lớp .. - Chaïy chaäm moät haøng doïc xung quanh saân . - Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp .. 1 laàn. * * * * * *. 1 laàn 2 laàn. - Trò chơi :”kéo cưa lừa xe” .. - Kieåm tra baøi cuõ : + Hoå di chuyeån traùi, phaûi . + 1hs nhaän xeùt gv nhaän xeùt vaø ghi ñieåm . * Gv nha65n xeùt chung . II- Phaàn cô baûn : 1. Ôn di chuyển hướng phải trái :. 1 laàn. 4 laàn. - Chia tổ thực hiện .. - Tập trung cả lớp ôn .. 4 laàn. - Laàn 1 :gv ñieàu khieån .. - Lần 2 : cán sự điều khiển .. - Laàn 3 :thi ñua 4 toå . 2. Hoïc troø chôi “chim veà toå “. Chuẩn bị :chia hs trong lớp thành từng nhóm ,mỗi. Lop3.net. -1 haøng doïc * * * * * *. Gv. * * * * * *. * * * * * *. (2) nhóm 3 em ,em đứng giữa đóng vai chim ,2 em còn lai đứng đối diện cầm tay nhau tạo thành” tổ chim “.Các tổ chim xếp thành vòng tròn và giữa vòng tròn kẻ 1 ô vuông có cạnh là 1m.Chọn khoảng càch-3 đứng vào ô đóng vai “chim “ . Cách chơi : khi có lẹnh “bắt đầu!” ,những em đứng laøm” toå chim “(khoâng naém tay nhau ) cho taát caû “chim” trong tổ phải bay ra đi tìm tổ mới ,kể cả những em đứng trong ô vuông .Mỗi tổ chim chỉ được phép nhận 1 com “chim” .Những con chim không nhận được tổ mới phải vào hình vuông giữa voøng . Sau 3 laàn chôi chim naøo lieân tieáp 2 laàn không nhận được “tổ “ thì “chim”đósẽ bị phạt .. * * *. - Đứng tại chỗ ,vỗ tay ,hát . 2.cuûng coá. * *. *. *. -- 4 haøng doïc 10% 1 laàn 1 laàn. - Gv &hs cuøng choát baøi. 3.Daën doø: - OÂn baøi 15. - Chuaån bò baøi 16 4. Nhaän xeùt:. Gv * * * * * *. * * * * * *. * * * * * *. -- Vào lớp 1 hàng dọc : Gv * * * * * *. - Tuyeân döông *. * *. * *. - Hổ chơi thử .. - Cả lớp chơi thật . III- Phaàn keát thuùc : 1.Hoài tænh:. *. - Nhắc nhở. - Gv hoâ “giaûi taùn “ - Hs hoâ to “khoeû”. Lop3.net. * * * * * *. (3)


*
Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : HOÀN THIỆN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA – HỌC TUNG VÀ BẮT BÓNG potx 4 871 0
*
Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN NHẢY DÂY KIỂU CHỤM 2 CHÂN TRÒ CHƠI : HOÀNG ANH – HOÀNG YẾN pps 4 939 0
*
Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG doc 4 794 0


Xem thêm:

*
Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN BÀI THỂ DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CHUNG potx 4 645 0
*
Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ – TRÒ CHƠI “AI KÉO KHOẺ” potx 4 682 1
*
Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ – TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH” doc 4 725 0
*
Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA – TRÒ CHƠI “NẢY Ô TIẾP SỨC” pps 4 617 0


Xem thêm: Cách Lên Đồ, Tăng Bảng Bổ Trợ Hecarim Đi Rừng, Bảng Ngọc Hecarim Rừng

*
Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN BÀI THỂ DỤC- TRÒ CHƠI NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH. potx 4 763 1